Akademia Ignatianum zaprasza na studia II stopnia

Akademia Ignatianum przedłużyła do 10 października rekrutację na studia II stopnia.

Kierunki na których trwa nabór uzupełniający III :

Kierunki II stopnia

  • administracja i polityka publiczna: studia stacjonarne i niestacjonarne
  • filologia angielska: studia stacjonarne
  • pedagogika: studia stacjonarne i niestacjonarne
  • praca socjalna: studia stacjonarne i niestacjonarne
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: studia stacjonarne
  • kulturoznawstwo: studia stacjonarne

Szczegółowe informację odnośnie danego kierunku, znajdują się w ofercie edukacyjnej.

Nabór uzupełniający III trwa od 25 września do 10 października

UWAGA! - opłata rekrutacyjna musi zostać dokonana do dnia 10 października 2019 r. Osoby  wpłacające opłatę rekrutacyjną  8, 9 lub 10 października proszone są o przesłanie skanu potwierdzenia dokonania opłaty (nie później niż do końca dnia 10 października) za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę/studia za granicą lub zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę" do 2005 r.) zobowiązani są do przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji do dnia 10 października.

Za termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uznaje się datę wpłynięcia opłaty na rachunek bankowy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Termin i miejsce składania dokumentów przez osoby przyjęte na studia

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wpisu na studia poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentówBiurze Rekrutacji, w dniach:

14 październik 2019 r. -  16 październik 2019 r.


NIEDOPEŁNIENIE POWYŻSZEGO ZOBOWIĄZANIA W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ ZE STUDIÓW.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 12:11:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności