Uniwersytet Jagielloński powołał skład rady uczelni

30 stycznia Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał pierwszą radę uczelni, której kadencja potrwa do końca przyszłego roku. W jej skład weszło 7 osób, w tym 3 spoza wspólnoty UJ. Utworzenie takich gremiów na uczelniach publicznych przewiduje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2018 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - nazywanej też Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0 - Senat UJ musiał powołać pierwszą radę uczelni do 30 czerwca br. W środę jego członkowie w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów wybrali 6 członków rady.

Troje z nich wywodzi się ze społeczności akademickiej UJ - prof. Grażyna Stochel (w latach 2008-2016 dziekan Wydziału Chemii, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komisji ds. Nagród i Wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii PAN), dr hab. Dorota Szumska (prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego, kierownik Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego, zasiada w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej, Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, przewodnicząca Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Procedur w UJ) i prof. Jerzy Wordliczek (od kilkudziesięciu lat związany z Wydziałem Lekarskim UJ CM, kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum, przewodniczący Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ).

Pozostałe 3 osoby nie są związane z najstarszą polską uczelnią. Są to: dr Mikołaj Budzanowski (absolwent UJ; doświadczony menedżer; były doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego, były dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy naftowej i gazu; od 2013r. wiceprezes ds. innowacji Grupy Kapitałowej Boryszew - największej w Polsce spółki działającej w obszarach przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i metali nieżelaznych), prof. Jacek Purchla (przez niemal 30 lat zatrudniony w UJ, były kierownik Zakładu Studiów Miejskich i Katedry Dziedzictwa Europejskiego; od 1991r. związany z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie jako jego założyciel i dyrektor do 2017r.; były przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO; posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych na uczelniach oraz w krajowych i zagranicznych gremiach) oraz dr Zbigniew Inglot (absolwent UJ, przez wiele lat prowadził badania naukowe w Instytucie Fizyki UJ, a następnie na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze; aktualnie jako prezes Zarządu Inglot Sp. z o.o. - jednego z wiodących producentów kosmetyków na świecie - wspiera spółkę w rozwoju międzynarodowym i nadzoruje jej finanse).

W projekcie Konstytucji dla Nauki uwzględniono głos środowiska studenckiego, który domagał się, aby jedno miejsce w radzie zarezerwować dla przedstawiciela studentów. Dlatego siódmym członkiem rady jest przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakub Bakonyi.

Kwestię zgłaszania kandydatów do pierwszej rady regulowała specjalna uchwała. Mogli ich zgłaszać rektor UJ lub co najmniej 7 członków Senatu UJ. Osoby zasiadające w tym gremium muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe - z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i w chwili rozpoczęcia kadencji muszą być poniżej 67. roku życia. Dodatkowo członkowie rady nie mogli pracować w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 lub z nimi współpracować. Ustawa wyklucza też zasiadanie w radzie osób, które pełnią funkcję organu na Uniwersytecie Jagiellońskim lub w innej uczelni.

Rada uczelni rozpocznie swoją działalność zaraz po jej powołaniu. Nowy organ będzie musiał przede wszystkim przedstawić Senatowi UJ kandydata na przewodniczącego i uchwalić swój regulamin. Zadania pierwszej rady będą ograniczone. 7-osobowy zespół zaopiniuje projekt nowego Statutu UJ, wskaże kandydatów na rektora, którego wybór nastąpi w 2020 roku oraz wyrazi zgodę na zbycie lub obciążenie niektórych składników majątku trwałego UJ.


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-30 13:54:55
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
boks_220.gif
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
agh_pl_220_300.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura robot
miniatura
 
Polityka Prywatności