10-12.06.2019

„Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów" - konferencja

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Zakopanem, w hotelu Nosalowy Dwór, odbędzie się konferencja naukowo-warsztatowa pt.: „Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów”, nad którą honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konferencja została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie oraz jednostki naukowe: Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W konferencji wezmą udział: Dyrektor GDOŚ Beata Nowosielska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w MŚ Sławomir Mazurek, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, Prezes WFOŚiGW w Krakowie dr Kazimierz Koprowski oraz rektorzy Uczelni: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP (AP w Słupsku), prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (UP w Krakowie), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady (UR w Krakowie) oraz prof. dr hab. Stanisław Michałowski (UMCS w Lublinie).

Celem konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy i ujednolicenie postaw merytorycznych dotyczących ochrony przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu jako elementów spójnych i nierozerwalnie związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa narodowego oraz promowanie działań proekologicznych wspieranych przez WFOSiGW w Krakowie. Podczas inauguracji wydarzenia odbędzie się wręczenie statuetek zwycięzcom konkursu #ekoLIDERZY2019 Małopolski, którzy w sposób szczególny przyczynili się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, korzystając z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego w 2018 r.

Konwencja konferencji zakłada organizację dwóch równoległych paneli tematycznych z cyklem wykładów umożliwiających wymianę opinii i doświadczeń uczestników Konferencji – przedstawicieli organów administracji, nauki i sektora prywatno-komunalno-inwestycyjnego. Elementem podsumowania konferencji będzie opracowanie „Ochrona przyrody powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów” w formie elektronicznej publikacji, której przedmiotem będzie prawna strona procesu zapobiegania szkodom w środowisku i naprawy szkód w środowisku, ochrony komponentów środowiska jakimi są powierzchnia ziemi, wód, gatunków chronionych i chronionych siedlisk przyrodniczych.

Strona internetowa konferencji: http://konferencja-czerwiec2019.gdos.gov.pl/


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-04 13:52:37
Komentarze
 
Polityka Prywatności