To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej

Kawiory 26A, Kraków
tel. 12 617 32 04

LCCI IQ to:

London Chamber of Commerce and Industry – czyli Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa. Dopisek IQ: "International Qualifications" wskazuje na pakiet międzynarodowych egzaminów biznesowych firmowanych przez LCCI i skierowanych do osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności i udokumentować je uznanym na całym świecie certyfikatem. Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w 1881 roku jako organizacja wspierająca i promująca kwalifikacje zawodowe i handlowe oraz znajomość języków obcych. 

Pierwsze egzaminy LCCI odbyły się w roku 1887.Kapituła egzaminacyjna LCCI to jedna z największych brytyjskich instytucji potwierdzających certyfikatami kwalifikacje językowe i zawodowe w języku angielskim. Posiadanie certyfikatu LCCI IQ potwierdza nie tylko fakt znajomości języka obcego, ale także umiejętność posługiwania się nim w konkretnej dziedzinie.


Certyfikaty LCCI

  • mają jasne odniesienie do powszechnego europejskiego systemu oceny znajomości języków obcych – Skali Rady Europy (CEF – Common European Framework).
  • są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe w Polsce i na całym świecie za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego. Lista instytucji uznających certyfikat LCCI.

Oferujemy egzamin English for Business(EFB) Level 2.

EFB jest egzaminem z języka angielskiego, którego celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu. 

Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu. 
W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego, jednak ponosi on przy tym odpowiedzialność za ewentualne błędy, niedokładności czy ogólną jakość prezentowanych w nim informacji. Aby otrzymać certyfikat należy zdać część pisemną. 

Pozostałe części czyli ustna oraz rozumienie ze słuchu są fakultatywne ale można je zdawać tylko przy jednoczesnym podejściu do części pisemnej. Aby jednak być zwolnionym z egzaminu B2 na naszej uczelni należy zdać wszystkie części.

TELC - to the European Language Certificates , czyli system egzaminów z 10 języków europejskich stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WTB z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej.

CZEMU SŁUŻY EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO ?
Określa kompetencje językowe osoby uczącej się języka przy pomocy poziomów biegłości językowej od A-1 do C-2. Pomaga osobie uczącej się . uświadomić sobie czy spełnia warunki wybranego przez siebie kursu językowego lub egzaminu . wybrać właściwy podręcznik i kurs, ponieważ poziomy kursów i podręczników opisane są w skali od A-1 do C-2 W ocenie Państwa obecnego poziomu zaawansowania pomoże skrócona Tabela Samooceny:

CO GWARANTUJE CERTYFIKAT TELC?
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej DZ. U. Nr 266poz. 2230, załącznik 2, certyfikaty językowe TELC ( poziom B-2 dla 6 języków ) są oficjalnie uznawane przez administrację RP jako potwierdzenie znajomości języka.


Z JAKICH CZĘŚĆI SKŁADA SIĘ EGZAMIN?
Egzamin składa się z 5 części sprawdzających umiejętności: mówienia, słuchania, czytania, pisania i zastosowania zasad gramatycznych w praktyce. Typy ćwiczeń różnią się nieznacznie w zależności od poziomu egzaminu. Cechą charakterystyczną wszystkich poziomów jest nacisk na komunikatywność i zastosowanie języka w praktyce .

GDZIE ODBYWA SIĘ EGZAMIN TELC I KTO GO OCENIA?
Do egzaminu przystępuje się w jednym z ośrodków egzaminacyjnych w Europie. Fundacja Lektorów AGH w Krakowie jest jednym z ośrodków egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy oceniane są dwustopniowo przez 2 uprawnionych egzaminatorów. Część ustna oceniana jest w ośrodkach egzaminacyjnych przez uprawnionych egzaminatorów. Pracownicy Fundacji Lektorów AGH w Krakowie posiadają wymagane uprawnienia.

CZY POZIOM B-2 EGZAMINU TELC MOŻNA PORÓWNAĆ DO POZIOMU INNEGO EGZAMINU?
Egzamin TELC B-2 jest dokładnie na tym samym poziomie trudności językowej co powszechnie znany egzamin FCE. Egzaminy TELC i FCE różnią się tylko formą sprawdzania wiadomości.
Ponadto,egzamin TELC jest nastawiony na testowanie praktycznych umiejętności komunikacyjnych na poziomie biegłości językowej B-2 ,stąd na przykład w odróżnieniu od FCE jedyną sprawnością sprawdzaną w części pisemnej egzaminu jest umiejętność pisania listu.

Fundacja Lektorów AGH w Krakowie ma status Centrum Egzaminacyjnego TELC - The European Language Certificates. Organizujemy egzaminy TELC z języków: angielskiego i francuskiego.INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języków w Krakowie
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
 
Polityka Prywatności